API för Sök operatör - teknisk dokumentation


”Sök operatör” används för att se vilken operatör ett specifikt telefonnummer tillhör. Man kan fråga efter ett enskilt nummer eller en lista.

API:et består av fyra funktioner:'

  • SearchByNumber
  • SearchByNumberList
  • IsNumberAvailable
  • SearchNumberAllocation

Tjänstebeskrivning för "Sök operatör" (WSDL)


Funktioner,parametrar och exempel på http-anrop

Alla funktioner kan returneras i XML eller JSON format. Vill man ha ett XML-svar skriver man POX i Url:en, och för JSON skriver man JSON.

Adressen för XML är: http://api.pts.se/PTSNumberService/Pts_Number_Service.svc/pox/
Adressen för JSON är: http://api.pts.se/PTSNumberService/Pts_Number_Service.svc/json/

SearchByNumber(string number)

Funktionen returnerar operatören för numret och tar emot en string bestående av ett riktnummer och ett telefonnummer (t.ex. riktnummer 8 och telefonnummer 6785500). Exempel på ett http-anrop:

SearchByNumber?number=8-6785500

SearchNumberAllocation(string number)

Funktionen returnerar den operatör som ursprungligen tilldelats numret. Funktionen visar inte GTA-operatör* eller den operatör numret ev. porterats till. Den tar emot en string bestående av ett riktnummer och ett telefonnummer (t.ex. riktnummer 8 och telefonnummer 6785500). Exempel på ett http-anrop:

SearchNumberAllocation?number=8-6785500

*Operatör som hyr kapacitet i TeliaSoneras nät

SearchByNumberList(string numberList)

Funktionen returnerar en lista med operatörer för ett antal olika telefonnummer. Den tar emot en kommaseparerad sträng. Exempel på ett http-anrop:

SearchByNumberList?numbers=8-42039799,70-4297012

IsNumberAvailable(string number)

Testa om ett telefonummer är ledigt eller om det är knutet till en operatör. Returvärdet 0 innebär att numret är ledigt, 1 betyder att numret är upptaget. -1 returneras vid felaktigt format eller övriga fel.

IsNumberAvailable?number=8-6785500